فرم پذیرش
لطفا سرپرستان تیم های شرکت کننده فرم زیر را با دقت تکمیل فرمایند.
نام دانشگاه*
نام سرپرست تیم*
شماره تماس*
تعداد دانشجویان (آقایان)*
تعداد دانشجویان (خانمها)*
ایمیل*
ساعت ورود (13 شهریور)*
وسیله سفر:
وسیله شخصی
اتوبوس
هواپیما
کد امنیتی